CE Belgelendirme - Rüzgar Akademi - Bursa - 0224 272 49 82

CE Belgelendirme

Anasayfa-Hizmetler
CE Belgelendirme

CE Belgelendirme

CE İşareti 

Avrupa Topluluğu ve mevzuatı kabul eden diğer ülkeler için Avrupa Uygunluk (Conformité Européenné) anlamına gelir.

Avrupa Birliği Komisyonları tarafından yayımlanan direktifler kapsamında birçok ürünün sağlık, güvenlik, emniyet konularında Avrupa Birliği Direktif ve Standartlarına uygunluğunun sağlanması ve bu sayede ürünün serbest dolaşımının mümkün hale gelmesi amaçlanmıştır.

CE İşareti, AB’nin, teknik mevzuat uyumunun sağlanması için, 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Direktifleri ve Yönetmelikleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli işlemlerden geçtiğini gösteren işarettir.

Bu direktif ve yönetmelikler ülkemiz tarafından 2002 yılından itibaren sırasıyla uygulamaya konulmuştur.

CE İşareti / Belgesi Gerektiren Yeni Yaklaşım Direktifleri

 • Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği
 • İnsan Taşımak Üzere Tasarlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
 • Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Asansör Yönetmeliği
 • LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği
 • Makine Emniyeti Yönetmeliği
 • Ölçü Aletleri Yönetmeliği
 • Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 • Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 • Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
 • Gezi Tekneleri Yönetmeliği
 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik 

CE İşaretlemesi Çalışmalarında Kullanılan Modüller

 1. Üretimin İç Kontrolü
 2. Tip İncelemesi
 3. Tipe Uygunluk
 4. Üretim Kalite Güvencesi
 5. Ürün Kalite Güvencesi
 6. Ürün Doğrulaması
 7. Birim (Ürün) Doğrulaması
 8. Tam Kalite Güvencesi

CE İşaretinin Faydaları Nelerdir?

 • CE İşareti, ürünün sağlık ve güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösterir.
 • CE İşareti, ticari açıdan ürünlerin bir ülkeden Avrupa Topluluğuna üye olan bir ülkeye serbest dolaşımının yolunu açar. Diğer bir deyişle, Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamındaki bir ürünün, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine girebilmesi için üzerinde CE İşareti olması ve ürünün risk seviyesine göre CE Belgesi’ne sahip olması gereklidir. CE İşareti ve/veya Belgesi olması gerektiği halde olmayan ürünlerin, AB üyesi ülkelere ve mevzuatı kabul etmiş diğer ülkelere ihracatı mümkün değildir.
 • CE İşareti bir çeşit ürün pasaportu işlevini görür.
 • CE İşareti kalitenin başladığı seviyeyi gösterir.
 • CE İşareti Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.

CE İşaretini / Belgesini Kimler Kullanabilir?

Yukarıda belirtilen Yeni Yaklaşım Direktiflerine giren bütün ürünlerde ve bu ürünleri üreten bütün kuruluşlara uygulanabilir.

Türkiye’de CE İşareti Uygulaması

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 8.maddesi kapsamında AB’nin ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatının da Türkiye tarafından iç yasal düzenlemelere dahil edilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede, 15.1.1997 tarih ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile topluluk teknik araçlarını uyumlaştıracak olan Türk Kamu Kuruluşları tespit edilmiştir.

Uyumlaştırma süreci devam ederken, benimsenecek teknik mevzuatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli hukuki altyapının oluşturulmasını teminen 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” 11 Temmuz 2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Diğer yandan, bu Kanun’un uygulama usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliklerden,

 • Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik,
 • CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ve
 • Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik 17 Ocak 2002 tarih ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 11 Ocak 2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

4703 Sayılı Kanun ile bu Kanun’a istinaden yayınlanan yönetmeliklerin 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi, Türkiye’de “Yeni Yaklaşım Direktifleri” kapsamındaki ürünlere bu tarihten itibaren CE İşareti iliştirilmesinin zorunlu olacağı anlamına gelmemektedir. Bu ürünlere ilişkin AB direktifleri Türkiye’de ilgili kuruluşlar tarafından iç mevzuat haline getirilip yürürlüğe konmadan, “Yeni Yaklaşım Direktifleri” kapsamında olup, iç piyasaya arz edilen ürünlere Türkiye’de CE İşareti iliştirilmesinin zorunlu hale getirilmesi söz konusu değildir. Mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra, bu işareti taşımayan ürünlerin iç piyasaya arz edilmesi mümkün olmayacaktır.

CE İşareti / Belgesi Nasıl Alınır?

Herhangi bir ürününe CE İşareti / Belgesi almak isteyen bir kuruluşun, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlaması gerekir. Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Firma ister riskli sınıfa girmeyen cihaz üretiyor ve dolayısıyla kendi CE İşareti vurma yetkisini kullanıyor olsun, ister riskli ürün üretiyor ve dolayısıyla ürünün yetkili bir kurum tarafından test edilmesi gerekiyor olsun, bir teknik dosya hazırlanır.

 • Düşük Riskli Ürünler:Üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.
 • Yüksek Riskli Ürünler:Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelenmesi sonucunda üretici CE İşaretini ürününe koyabilir.

Neden CE İşareti (CE Belgesi)

 • Kalite başlangıç düzeyini gösterir,
 • CE işareti taşıyan ürünlerin yasal gerekçelerle AB ülkelerinden geri çevrilmesi mümkün değildir,
 • Ürünlerin AB ülkelerinde serbestçe dolaşmasını ve pazarlanmasını sağlar,
 • Ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu gösterir,
 • Yeni Yaklaşım Politikası’na uyumun bir göstergesidir,
 • CE işareti bir kalite göstergesi ve garanti belgesi değildir,
 • Belirli bir kalitenin altındaki ürünler riskli olarak nitelenir ve piyasaya sürülmez,
 • Ürünün bir çeşit pasaportu görevini görür.

Ürünlerini uluslararası pazara sokmak isteyen üreticiler, ürünlerine CE işareti koymak zorundadır.

CE İşareti (CE Belgesi) olmazsa ne olur?

CE işareti taşıma zorunluluğu olan 23 ürün grubundaki ürünlerin tamamının AB’ye ihraç edilebilmesi için CE işareti taşıması gerekmektedir. Ülkemizde yapılan son yasal düzenlemelere göre ürünlerin CE işareti taşımaları zorunlu hale getirilmiştir.

 

 • Tarım Makineleri CE belgesi
 • Asansörlerde CE Belgesi
 • Yük Asansörlerinde CE Belgesi
 • Özel Makine CE Belgesi
 • Gıda Makinası CE Belgesi
 • İnşaat Makinası CE Belgesi
 • Vinç CE Belgesi
 • Kaldırma Ekipmanları CE Belgesi
 • Elektronik ürünler CE Belgesi
 • Mobilya Makinaları CE Belgesi
 • Kaynaklı İmalatta CE Belgesi
 • Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi
 • İş Güvenliği Ekipmanları Ce Belgesi
 • Oyuncaklarda CE Belgesi (88/378/EEC)